Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 1. 2014 pro nákup a objednání služeb v internetovém serveru fyzické osoby Josefa Kováře (dále prodávající).

Obchodní podmínky upravují v souladu s právním řádem České republiky a zejména v souladu s ust. z. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a z.č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele práva a povinnosti prodávajícího a kupujících při prodeji a koupi zboží a služeb z tohoto internetového obchodu.

1. Základní údaje

1.1. Údaje o prodávajícím

Josef  Kovář V potůčkách 47 Letovice 67961

 • IČ: 02546931
 • DIČ: CZ7201285828

Provozovna: Merhautova 111, Brno 613 00

Kontakt:

 • Tel : +420 608 845 298

E-mail: Kontaktní formulář (dle jednotlivých sekcí)

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

 • Reiffeisen Bank 72012828/5500
 • IBAN CZ48 5500 0000 0000 7201 2828
 • SWIFT RZBCCZPP

1.2. Kupující

Kupující – spotřebitel  je fyzická osoba, která při koupi zboží od Prodávajícího jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Na Spotřebitele se vztahuje přísnější zákonná ochrana.

Kupující – podnikatel je fyzická osoba, která při koupi zboží od Prodávajícího jedná v rámci své podnikatelské činnosti či výkonu svého povolání a každá právnická osoba.

Ochrana osobních údajů kupujících

Prodávající shromažďuje a zpracovává údaje o kupujících v souladu se z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním a shromažďováním uděluje kupující uzavřením kupní smlouvy. Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem či telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Údaje, které prodávající o kupujícím uchovává a zpracovává, může kupující kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce". Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@delonghi-servis.com nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě.

Smlouvy, uzavřené s jednotlivými kupujícími, jsou u prodávajícího uloženy v elektronické podobě a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

2. Uzavření kupní smlouvy

Nabídkou – návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění daného druhu zboží na webové stránky internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod prodávajícího obsahuje údaje o jednotlivých položkách zboží, které prodávající nabízí a popis jejich hlavních vlastností. Jestliže si kupující není jist některou informací či vhodností zboží pro určitý konkrétní účel, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího a poradit se s ním o vhodnosti zboží či konkrétních vlastnostech.

Cena uvedená u jednotlivých položek je cenou konečnou včetně všech daní a poplatků.

Celková kupní cena je součtem cen za všechno zboží, které si kupující z internetového obchodu prodávajícího koupí a je včetně všech daní a poplatků vypočtena ve formuláři Dokončení objednávky.

V případě zboží, jehož výrobce není z České republiky, může vlivem pohybu na finančních trzích a kurzových změn docházet ke změně kupní ceny. O této skutečnosti bude Prodávající kupující neprodleně informovat. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující nesouhlasí se změnou kupní ceny.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní ceny.

Náklady na dodání a způsoby dodání jsou kupujícímu přístupny v sekci dodání zboží. Veškeré náklady na dodání jsou vypočteny ve formuláři Dokončení objednávky.

Dodací lhůta

Zakoupení zboží bude dle jeho dostupnosti dodáno v co nejkratší době obvykle do 1-5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy (odeslání formuláře Dokončení objednávky).  Jestliže je dodací lhůta delší, je kupující o případném prodloužení dodací lhůty včas informován a má možnost od uzavřené smlouvy odstoupit.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky (vyplněného Formuláře Dokončení objednávky) ze strany kupujícího. Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat veškerý obsah objednávkového formuláře a měnit údaje v něm uvedené. Prodávající neprodleně kupujícímu potvrdí obdržení objednávky, jeho odeslání či neodeslání nemá vliv na platnost kupní smlouvy.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Při prodeji a koupi zboží v internetovém obchodě prodávajícího vznikají kupujícímu náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internetové připojení, telefonní poplatky, atd.), tyto nese kupující na základě smluvních vztahů s jejich poskytovateli.

Jazyk

Kupní smlouvu v internetovém obchodě prodávajícího lze uzavřít v jazyce českém.

Vzorky zdarma, dárky spojené s koupí zboží

Uzavření kupní smlouvy a dodání zboží může být spojeno s dodáním vzorku jiného zboží zdarma či s dodáním zboží označeného jako „dárek“ nebo zboží „zdarma“. Takovéto zboží nebo vzorek  je předmětem darovací smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a kupujícím a nevztahují se na něj práva spotřebitele uvedená v těchto obchodních podmínkách.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1. Spotřebitel

Lhůta pro odstoupení

Spotřebitel je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14ti dnů ode dne, kdy převzal zboží. Odstoupení od smlouvy musí spotřebitel odeslat prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty.

Spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit písemně zaslání odstoupení na adresu sídla prodávajícího či prostřednictvím Formuláře pro odstoupení. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí spotřebiteli přijetí odstoupení

Vrácení zboží

Spotřebitel je povinen zaslat či osobně předat prodávajícímu zboží, jež bylo předmětem kupní smlouvy, a to do 14 dnů od odstoupení. Zboží není třeba vracet v původním obalu, prodávající to však doporučuje, neboť tyto obaly jsou konstruovány tak, aby nedošlo k mechanickému poškození zboží při přepravě.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za poškození zboží a tím i snížení jeho hodnoty tehdy, jestliže s ním nakládal jinak, než je jeho obvyklé používání s ohledem na povahu a vlastnosti zboží.

Vrácení kupní ceny

Prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu včetně nákladů dodání nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, kterým od něj kupní cenu přijal, nedohodli se strany jinak. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo než spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný při koupi zboží jiný než nejlevnější než nejlevnější způsob dodání, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady na navrácení zboží nese spotřebitel. Prodávající je oprávněn si na vrácení kupní ceny započíst výši škody, která mu vznikla poškozením zboží a snížením jeho hodnoty ze strany spotřebitele.

Spotřebitel není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě:

 • že jejím předmětem je dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu a je nezávislá na vůli podnikatele a k níž může dojít během lhůty k odstoupení od smlouvy,
 • že jejím předmětem je dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí 30ti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravy a údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost,
 • dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Odstoupením od kupní smlouvy zaniká i smlouva o spotřebitelském úvěru sjednaná na předmět koupě.

3.2. Kupující  - podnikatel

Práva kupujícího, jež není spotřebitelem, odstoupit od uzavřené smlouvy jsou upravena v ust. §2106 a §2110 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zboží má vady a tyto vady jsou podstatným porušením smlouvy. Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit, jestliže věc nemůže vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel (to neplatí pro případy uvedené v ust. §2110 písm. a) – d) občanského zákoníku).

Odstoupení musí být učiněno písemně. Při splnění zákonných podmínek doručením odstoupení Prodávajícímu kupní smlouva zaniká.

3.3. Prodávající

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy písemně odstoupit v případě,

 • kdy vlivem pohybu na finančních trzích a kurzových změn dojde ke změně kupní ceny a kupující nesouhlasí s novou výši kupní ceny,
 • zboží, které je předmětem kupní smlouvy, se již nevyrábí nebo nedodává do České republiky.

Doručením písemného odstoupení kupujícímu kupní smlouva zaniká. Kupující má právo na vrácení kupní ceny způsobem uvedeným v bodě 3.1. Vrácení kupní ceny.

4. Odpovědnost za vady - reklamace

4.1. Spotřebitel

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že dodané zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že v době převzetí

 • má dodané zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo takové vlastnosti, které prodávající ve své nabídce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím či výrobcem
 • se dodané zboží hodí k účelu, který pro její užití prodávající uvádí nebo ke kterému se toto zboží obvykle používá
 • dodané zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • zboží  je dodané v odpovídajícím množství, míře  nebo jakosti
 • dodané zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Práva z vadného plnění je spotřebitel oprávněn uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí.  Jestliže jde o koupi již použitého zboží, platí lhůta 12 měsíců od převzetí zboží. Tyto práva spotřebiteli nenáleží, jestliže spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud ji sám způsobil.

Spotřebitel má práva

 • na výměnu součásti dodaného zboží, pokud se vada týká pouze součásti,
 • na odstranění vady, pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu a je-li to úměrné povaze vady,
 • právo na dodání nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené a lze-li vady odstranit výměnou součástí nebo odstraněním vady či v případě opakovaného výskytu vad po opravě nebo pro větší počet oprav,
 • právo na odstoupení, pokud nelze provést výměnu součásti dodaného zboží a vada se týká pouze této součásti či v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat v případě opakovaného výskytu vad po opravě nebo pro větší počet oprav,
 • právo na přiměřenou slevu, jestliže nevyužije žádnou ze shora uvedených možností.

Práva z vad se uplatňují u Prodávajícího, Prodávající spotřebiteli písemně potvrdí, kdy právo z vad uplatnil, provedení opravy a dobu jejího trvání.

Na práva spotřebitele se použije ust. §2099 - §2117  a §2165 -§2174 Občanského zákoníku

4.2. Kupující - podnikatel

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží nemá vady. Dodané zboží má vady, jestliže nebylo dodáno ve sjednaném množství, jakosti a provedení. Dále má zboží vady v případě, kdy neodpovídá právním předpisům, které se na něj vztahují (právní vady). Jestliže si kupující objednal zboží na základě vzorku či předlohy, zobrazené u daného zboží v internetovém obchodě, musí dodané zboží odpovídat danému vzorku či předloze.

Kupující je oprávněn uplatnit své práva z vadného plnění, jestliže jde o vadu, kterou má dodané zboží v okamžiku, kdy kupující věc převzal od Prodávajícího či dopravce i jestliže se projeví později, či jde o později vzniklou vadu, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Na odpovědnost za vady se použije ustanovení §2099 - §2117 Občanského zákoníku.

4.3. Záruka za jakost

Prodávající poskytuje záruku za jakost pouze výslovným prohlášením, které musí být uvedeno

 • v nabídce Prodávajícího u daného druhu zboží v jeho internetovém obchodě
 • v záručním listě je-li připojen

Odpovědnost za vady může být dále v zákonném rozsahu blíže upravena v Reklamačním řádu prodávajícího.

 4.4.  Odpovědnost za škody způsobené přepravou

při zaslání zboží prodávajícímu prostřednictvím dopravce PPL je nutné zboží zabalit do vhodného obalu (nejlépe původního), tak aby nedošlo k poškození v průběhu přepravy, pokud k poškození dojde v průběhu přepravy a dopravce v následném reklamačním řízení zamítne reklamaci z důvodu nevhodného přepravního obalu, nese kupující plnou odpovědnost za způsobenou škodu, v těchto případech vrací prodávající zboží zpět kupujícímu, pokud se nedohodnou jinak, například na provedení smluvní opravy. Instrukce a návod k přípravě zboží pro přepravu k prodávajícímu prostřednictvím dopravce PPL je publikován na stránkách http://www.delonghi-servis.com/line-registrace-formulare/spravne-zabaleni-zasilky-ppl/.

5. Závěrečná ustanovení

V případě jakékoliv stížnosti se kupující může obrátit na Prodávajícího prostřednictvím jeho pevné telefonní linky či písemně zasláním listovní zásilky do sídla či provozovny Prodávajícího i prostřednictvím elektronické pošty.

Se stížností je možno se dále obrátit na příslušný živnostenský úřad, dále na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na Českou obchodní inspekci.

Prodávající na základě souhlasu vlastníků práv k duševnímu vlastnictví při prodeji zboží ve svém internetovém obchodě používá předměty duševního vlastnictví vztahující se k prodávanému zboží, jako jsou ochranné známky, chráněné názvy, obchodní firmy, autorská díla, průmyslové vzory, chráněný design, apod. Ne vždy jsou tyto práva duševního vlastnictví označena obvyklými symboly vyjadřujícími příslušný druh ochrany. Tyto práva třetích osob stejně jako práva Prodávajícího k jeho duševnímu vlastnictví jsou kupující povinni respektovat způsobem stanoveným zákonem.

Tyto obchodní podmínky si kupující může archivovat pro svou potřebu, je možno je uchovat i v tištěné podobě. Při uzavření kupní smlouvy odesláním formuláře Dokončení objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.